Grădinița Guliver caută contabil. Un post cu jumătate de normă așteaptă să fie ocupat

HomeActualitate

Grădinița Guliver caută contabil. Un post cu jumătate de normă așteaptă să fie ocupat

Grădinițacu PrograM Prelungit Guliver anunță scoaterea la concurs a unui post de contabil, cu jumătate de normă. Postul este supus tuturor rigorilor d

Un director de nota 10 și 135 de directori promovați din 161 de participanți la concursul de directori
După ani de așteptare, copiii de la Grădinița Guliver au acoperiș nou
A început sezonul colindelor. Jandarmeria Satu Mare a răsunat de colindele preșcolarilor
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Grădinițacu PrograM Prelungit Guliver anunță scoaterea la concurs a unui post de contabil, cu jumătate de normă. Postul este supus tuturor rigorilor de ocupare a posturilor publice, respectiv prin concurs scris.
„Un post vacant, 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată de Administrator Financiar, grad I, studii superioare, funcție contractuală vacantă de execuție în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Guliver Satu Mare – Compartiment Contabilitate în subordinea directorului

 1. Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia romană, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania
 2. cunoaște limba romană, scris și vorbit
 3. are varsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exercițiu
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvarșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza fișei postului sunt:
 9. studii superioare de specialitate în domeniul economic, profilul financiar- contabil, cu diplomă de licență
 10. experiență în domeniu cel puțin 5 ani contabilitate bugetară
 11. cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel și programe specifice și Internet ( navigare și poștă electronică)
 12. utilizare soft-uri specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice
 13. cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor bugetare și învățămantului preuniversitar
 14. abilități de comunicare și relaționare bună în echipă

 

III. ETAPE stabilite pentru concurs

 • selecția dosarelor de înscriere în concurs
 • proba scrisă
 • proba de interviu

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs începand cu data de 07.08.2017, pană în data de 25.05.2017, la G.P.P. Guliver, Calea Traian nr. 16, Satu Mare, între orele 10.00- 12.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la tel: 0740335179 – Dir. Nemes Cristina

Data, ora și locul organizării probei scrise:

 • 08.2017 – ora 09.00 la sediul G.P.P. Guliver, Calea Traian nr. 16”, se arată în anunșul făcut de către grădiniță.
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!