23 de posturi de la Spitalul Județean se scot la concurs. Ești interesat/ă de un loc de muncă?

HomeActualitate

23 de posturi de la Spitalul Județean se scot la concurs. Ești interesat/ă de un loc de muncă?

Spitalul Județean Satu Mare face o nouă tură de angajări masive după ce o perioadă nu a intrat picior de angajat nou în instituție. 23 de posturi sunt

Accident pe trecerea de pietoni, în centrul municipiului Satu Mare
Doi ani de la tragedia Colectiv. S-a schimbat ceva?
Echipa de fotbal a Voluntarilor Olimpiei și-a stabilit deja amicalul de prezentare a echipei. În Iunie va avea loc un trial pentru formarea lotului
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Spitalul Județean Satu Mare face o nouă tură de angajări masive după ce o perioadă nu a intrat picior de angajat nou în instituție. 23 de posturi sunt scoase la concurs, conform anunțului de pe site-ul Guvernului, www.posturi.gov.ro. Posturile sunt în principal de asistenți medicali și se ocupă prin concurs, acesta urmând să aibă loc în data de 18 septembrie proba scrisă, respectiv 21 septembrie interviul, pentru cei care au fost admiși la proba scrisă.
14 posturi asistenţi medicali debutanţi (PL);
1 post asistent medical debutant (S);
6 posturi asistenţi medicali (PL);
1 post asistent medical (SSD);
1 post asistent medical principal (PL)., sunt posturile care sunt scoase la concurs pentru sătmăreni.
Cei care doresc să participe la concurs trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a fi declarați eligibili, conform legii:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical debutant (PL)
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.:

• asistent medical debutant (S)
diplomă de licenţă în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R..

• asistent medical (PL)
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.

• asistent medical (SSD)
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
6 luni vechime ca asistent medical;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;

• asistent medical principal (PL)
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
certificat de grad principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.

Dosarul pentru înscrierea la concurs se depune până cel târziu la data de 8 septembrie și trebuie să conțină următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!